Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Informacje dla inwestora, dotyczące odbioru obiektu budowlanego
Inwestor zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej następującą dokumentację projektową i budowlaną:

 1. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych projektów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, o ile takie w danym obiekcie były wykonane;
 2. Decyzje, postanowienia, uzgodnienia itp. dokumenty dotyczące odstępstw od przepisów i norm;
 3. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i normami;
 4. Protokoły badań i sprawdzeń:
  • instalacji elektrycznych w zakresie pomiaru oporności izolacji przewodów i natężenia oświetlenia awaryjnego;
  • instalacji odgromowej;
  • instalacji wentylacyjnej, w tym pożarowej w zakresie pomiarów wydajności i ciśnień;
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych;
  • instalacji wodociągowej w zakresie badania hydrantów;
  • instalacji sygnalizacyjno - alarmowej wg wytycznych Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej;
  • instalacji gaśniczych wg Polskich Norm i projektów;
  • innych instalacji jak np. grzewczej, o ile mają one wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.
 5. Aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do stosowania, atestów, itp. dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń zastosowanych w obiekcie w zakresie jego ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawiciel PSP podczas dokonywania odbioru w trakcie wizji lokalnej stwierdza m.in.:

 1. Realizacja uwag rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 2. Prawidłowość warunków ewakuacji;
 3. Podział obiektu na strefy pożarowe;
 4. Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy oraz znaki i tablice informacyjne;
 5. Funkcjonalność dróg pożarowych;
 6. Warunki przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 7. Funkcjonalność instalacji sygnalizacyjno - alarmowej i skuteczność jej połączenia z jednostką PSP.

Ponadto może przeprowadzić próbę działania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych i ratowniczych.

Po takiej kontroli, przedstawiciel PSP sporządza protokół, w oparciu o który Komendant Powiatowy zajmuje odpowiednie stanowisko.

jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza jednostka ratowniczo gaœnicza