Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Informacje dla inwestora, dotycz±ce odbioru obiektu budowlanego
Inwestor zobowi±zany jest przedstawić przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej następuj±c± dokumentację projektow± i budowlan±:

 1. Projekt budowlany z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych projektów technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, o ile takie w danym obiekcie były wykonane;
 2. Decyzje, postanowienia, uzgodnienia itp. dokumenty dotycz±ce odstępstw od przepisów i norm;
 3. O¶wiadczenie kierownika budowy o zgodno¶ci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i normami;
 4. Protokoły badań i sprawdzeń:
  • instalacji elektrycznych w zakresie pomiaru oporno¶ci izolacji przewodów i natężenia o¶wietlenia awaryjnego;
  • instalacji odgromowej;
  • instalacji wentylacyjnej, w tym pożarowej w zakresie pomiarów wydajno¶ci i ci¶nień;
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych;
  • instalacji wodoci±gowej w zakresie badania hydrantów;
  • instalacji sygnalizacyjno - alarmowej wg wytycznych Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej;
  • instalacji ga¶niczych wg Polskich Norm i projektów;
  • innych instalacji jak np. grzewczej, o ile maj± one wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.
 5. Aprobat technicznych, certyfikatów zgodno¶ci, ¶wiadectw dopuszczenia do stosowania, atestów, itp. dotycz±cych materiałów, wyrobów i urz±dzeń zastosowanych w obiekcie w zakresie jego ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawiciel PSP podczas dokonywania odbioru w trakcie wizji lokalnej stwierdza m.in.:

 1. Realizacja uwag rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 2. Prawidłowo¶ć warunków ewakuacji;
 3. Podział obiektu na strefy pożarowe;
 4. Wyposażenie obiektu w sprzęt ga¶niczy oraz znaki i tablice informacyjne;
 5. Funkcjonalno¶ć dróg pożarowych;
 6. Warunki przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 7. Funkcjonalno¶ć instalacji sygnalizacyjno - alarmowej i skuteczno¶ć jej poł±czenia z jednostk± PSP.

Ponadto może przeprowadzić próbę działania instalacji i urz±dzeń przeciwpożarowych i ratowniczych.

Po takiej kontroli, przedstawiciel PSP sporz±dza protokół, w oparciu o który Komendant Powiatowy zajmuje odpowiednie stanowisko.

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia