Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Ewakuacja
Realizacja obowi±zku przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Zgodnie z rozdziałem 4 rozporz±dzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów( DZ. U. Nr 109, poz.719) warunki ewakuacji oraz realizacja praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji powinna przebiegać następuj±co:

§17.

  1. Wła¶ciciel lub zarz±dca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będ±cych jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocze¶nie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególno¶ci: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesi±ce od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
  3. W przypadku obiektu zawieraj±cego strefę pożarow± zakwalifikowan± do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów ¶ledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z wła¶ciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Wła¶ciciel lub zarz±dca obiektu powiadamia wła¶ciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie póĽniej niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.
jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza