Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Nabór do służby w KP PSP Szamotuły

Aneks do protokołu końcowego

Protokół końcowy

Rozstrzygnięcie test wiedzy

Rozstrzygnięcie III etap

Rozstrzygnięcie II etap (1)

Rozstrzygnięcie II etap (2)

Rozstrzygnięcie I etap

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach poszukuje kandydatów na stanowisko

STAŻYSTA (STRAŻAK) w grupie ratowników-kierowców (stanowisko docelowe ratownik-kierowca) w zmianowym systemie służby, w Jednostce Ratowniczo – Ga¶śniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach.

Ilość miejsc-1, planowane zatrudnienie – III - IV kwartał 2014r.

Wymagania stawiane kandydatom:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe
 3. Korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. Co najmniej średnie wykształcenie
 5. Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby (oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych po zakończeniu ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego)
 6. Prawo jazdy kategorii C

Wymagania preferowane od kandydata:

 1. Prawo jazdy kategorii CE
 2. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu samochodów kat. C, CE (np. zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy o wykonywaniu pracy na stanowisku kierowcy kat. C, CE lub zaświadczenie z OSP o zajmowaniu funkcji kierowcy lub dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych kat. C, CE).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (pisany odręcznie)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie:
 4. - dowodu osobistego,

  - ksi±żeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencja wojskową,

  - świadectwo pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

  - dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne.

 5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Druk do pobrania

  lub odbiór w Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.(ul. Obornicka 10, Szamotuły)

 7. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej danej jednostki i w jej siedzibie
 8. Druk do pobrania

  lub odbiór w Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.(ul. Obornicka 10, Szamotuły)

 9. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 10. Druk do pobrania

  lub odbiór w Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.(ul. Obornicka 10, Szamotuły)

 11. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 12. Druk do pobrania

  lub odbiór w Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.(ul. Obornicka 10, Szamotuły)

 13. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej, sprawdzianie z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu
 14. Druk do pobrania

  lub odbiór w Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.(ul. Obornicka 10, Szamotuły)

 15. Przedstawienie dokumentu ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, iż nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do tut. Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego
 16. Druk do pobrania

  lub odbiór w Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.(ul. Obornicka 10, Szamotuły)

Inne informacje: Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Komisja zakwalifikuje do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach osobę, która zaliczając cały proces kwalifikacyjny, osiągnie najlepszy wynik. Postępowanie kwalifikacyjne będzie czterostopniowe.

I etap postępowania kwalifikacyjnego:

Przegląd i sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz wytycznych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień oraz określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

Uwaga: Honorujemy wymagane oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone wyłącznie na drukach pobranych ze strony internetowej lub pobranych w sekretariacie Komendy. Przedłożenie innych dokumentów niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu oraz niezłożenie w terminie (tj. do 29.08.2014r. liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy) kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata już w I etapie postępowania kwalifikacyjnego. Informacji w sprawie naboru udziela Sekcja organizacyjno-kadrowa tel.(0-61)2220703

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów
 2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów
 3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) - 25 punktów
 4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) -30 punktów
 5. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej tj. SP + KPP* (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) -10 punktów
 6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej tj. SP + KPP* + RT (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) -15 punktów
 7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej tj. SP + KPP* + RT + RW (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 20 punktów
 8. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (kopia dyplomu) - 15 punktów
 9. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r. z późn. zm.) (kopia dyplomu) - 15 punktów
 10. prawo jazdy kat. C lub CE (kopia prawa jazdy) - 10 punktów
 11. prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) - 15 punktów
 12. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu samochodów kat. C, CE (np. zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy o wykonywaniu pracy na stanowisku kierowcy kat. C, CE lub zaświadczenie z OSP o zajmowaniu funkcji kierowcy lub dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych kat. C, CE). W sumie 5 punktów.
 13. Dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór - 15 punktów

Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach itp.

Wyjaśnienie użytych skrótów: SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważne do 31.05.2015). RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. RW – szkolenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów: Za kwalifikacje wymienione w punktach 1 -7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu. Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów. Kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 10-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W kwalifikacjach określonych w punktach 5 - 7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 60.

II etap postępowania kwalifikacyjnego - Test sprawności fizycznej:

Uwaga: przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią). Przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

Opis konkurencji:

Próba harwardzka - Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą "harvard step-up test". W ciągu 5 minut badany wchodzi na stopień o wysokości 40 cm w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min. po zakończeniu próby, następnie od 2 min. oraz od 4 min. (3 pomiary przez 30 s). Następnie wylicza się wskaźnik wydolności. W przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności poniżej oceny dobrej z próby harwardzkiej kandydata nie dopuszcza się do kolejnych konkurencji.

Bieg na dystansie 1000 metrów - Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, żeby nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg.

Bieg na dystansie 50 metrów - Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, żeby nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg.

Podciąganie na drążku - (drążek na wysokości doskocznej). Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem) lub podchwytem – ramiona wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Pływanie - Przepłynięcie 50 m , dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek.

Próba wysokościowa/wejście na drabinę mechaniczną(przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75° na wysokość 20m.

Sprawdzian z pływania i próbę wysokościową ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony)

Wynikiem końcowym oceny testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich konkurencji składających się na ten test. Nieprzystąpienie do testów lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

III etap postępowania kwalifikacyjnego:

Pisemny test z wiedzy – 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. Możliwe są cztery odpowiedzi, w tym tylko jedna prawidłowa. Czas trwania 25 min. Za poprawne rozwiązanie przyznaje się 1 punkt. Za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi lub udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe nie przyznaje się punktów. Kandydaci do służby przystępują do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 20.

IV etap postępowania kwalifikacyjnego:

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z CZŁONKAMI KOMISJI ORAZ KOMENDANTEM POWIATOWYM PSP W SZAMOTUŁACH

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega: motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, społeczna postawa wobec ludzi, spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz. 562, z późn. zm.).

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 30.

Terminarz naboru::

Termin składania dokumentów - do dnia 29 sierpnia 2014r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, ul. Obornicka 10, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 .(liczy się data wpływu)

 1. Weryfikacja dokumentów od 01.09.14r. do 02.09.2014r.
 2. Próba harwardzka -"harvard step-up test" - 03.09.2014r. JRG KP PSP w Szamotułach ul. Obornicka 10, Szamotuły, godz:9:00
 3. Próba wysokościowa - 03.09.2014r. JRG KP PSP w Szamotułach ul. Obornicka 10, Szamotuły, godz:13:00
 4. Pływanie - 05.09.2014r. godz 09:00, pływalnia SZOSIR ul. Sportowa 6 w Szamotułach (ubiór przewidziany regulaminem pływalni)
 5. Test sprawności fizycznej- podciąganie na drążku - 05.09.2014r. JRG KP PSP w Szamotułach ul. Obornicka 10, Szamotuły, godz:12:00
 6. Test sprawności fizycznej: 1)bieg na 50 m – 09.09.2014r. godz 10:00 Powiatowe Centrum Lekkoatletyczne ul. Al. Jana Pawła II w Szamotułach (strój sportowy – zakaz używania obuwia z kolcami) 2)bieg na 1000m - 09.09.2014r. godz 12:00 Powiatowe Centrum Lekkoatletyczne ul. Al. Jana Pawła II w Szamotułach (strój sportowy – zakaz używania obuwia z kolcami)
 7. Test wiedzy - 11.09.2014r. sala narad-świetlica KP PSP w Szamotułach (I piętro, ul. Obornicka 10, Szamotuły), 2 tury: 1 tura godz. 08:00, 2 tura godz. 09:00
 8. Rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji oraz Komendantem Powiatowym PSP w Szamotułach – 15.09.2014r. godz 8:00-15:30 – siedziba Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach (ul. Obornicka 10, Szamotuły)

Przed przystąpieniem do KAŻDEGO Z ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, kandydat zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem). Brak dokumentu uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru. Kandydat w sekretariacie Komendy Powiatowej może złożyć do Przewodniczącego Komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie - niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania wyników do wiadomości (zastrzeżenia przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 15:30 – termin wpływu do Sekretariatu Komendy. Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej. Zakończenie każdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie wyżej wymienionych terminów. Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki będą opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Komendy. Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczana na drzwiach przy wejściu do Komendy oraz na stronie internetowej Komendy: www.szamotuly.psp.wlkp.pl/ Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci do służby, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów zostaną skierowani na badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku wydania przez Komisję Lekarską orzeczenia o braku zdolności do pełnienia służby, na badania zostaną skierowani kolejni kandydaci z najwyższą ilością punktów spośród kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Uwaga: Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w jednostce organizacyjnej KP PSP Szamotuły-Komendant Powiatowy może skierować na badania, o których mowa w w/w. kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o naborze do służby

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia