Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Główne kierunki działań KP PSP w Szamotułach.
 1. W zakresie działań kontrolno rozpoznawczych:
  • Uczestnictwo w odbiorach obiektów. Funkcjonariusze Komendy będą uczestniczyć w odbiorach dużych, ważnych jak i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi obiektach. Przeprowadzane czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, będą miały na celu sprawdzenie, czy obiekty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
  • Przeprowadzanie kontroli w obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy, dla rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych będą miały również na celu rozpoznanie i minimalizowanie zagrożeń dla przebywających w tych obiektach osób.
  • Uczestnictwo podczas wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się.
 2. W zakresie doskonalenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
  • Szkolenie funkcyjnych członków OSP.
  • Organizowanie ćwiczeń i manewrów jednostek tworzących KSRG.
  • Przekazywanie jednostkom OSP tworzących system ratowniczo-gaśniczy na terenie powiatu wycofanego z Państwowej Straży Pożarnej sprawnego sprzętu.
  • Współdziałanie z innymi jednostkami i służbami ratowniczymi na terenie powiatu.
  • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach KSRG w zakresie przygotowania do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.
  • Prowadzenie przeglądu technicznego sprzętu w jednostkach KSRG.
 3. W zakresie współpracy z samorządami:
  • Przekazywanie wniosków i uwag dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu lub gmin.
  • Współdziałanie w zakresie podnoszenia poziomu przygotowania jednostek OSP z danej gminy do prowadzenia działań ratowniczych.
  • Współpraca z powiatowym, gminnymi zespołami reagowania kryzysowego.
 4. W zakresie współdziałania z jednostkami OSP
  • Współudział w organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP
  • Współpraca z Komendantami Gminnymi jednostek OSP
  • Współpraca z Prezesami Zarządu Powiatowego ZOSP i Zarządów Gminnych ZOSP.
 5. W zakresie popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej:
  • Współpraca z środkami masowego przekazu z terenu powiatu.
  • udział w konkursach o tematyce pożarniczej, turniejach wiedzy pożarniczej, konkursach plastycznych.
  • Przeprowadzanie pogadanek i pokazów w szkołach oraz innych okolicznościowych imprez.
  • Umieszczanie interesujących i ważnych informacji oraz wydarzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej komendy powiatowej www.szamotuly.psp.wlkp.pl
 6. W zakresie podnoszenia możliwości operacyjnych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Szamotułach:
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP poprzez udział w kursach specjalistycznych i szkoleniach.
  • pozyskiwanie środków na zakup nowego sprzętu ratowniczego niezbędnego do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
  • poprawa warunków lokalowych dla strażaków pełniących służbę w KP PSP Szamotuły.
  • dbanie o właściwy poziom sprawności fizycznej strażaków PSP poprzez udział w organizowanych zawodach sportowych oraz testu sprawności fizycznej.
jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza