Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Zasady - owady.

Zanim wezwiesz straż pożarn± do usunięcia os i szerszeni.

Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane s± do nieuzasadnionych interwencji zwi±zanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych s± firmy dezynsekcyjne (wykaz firm do pobrania – poniżej).

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarz±dcy obiektu. Zwracamy się z prośb± o zrozumienie i nie zgłaszanie informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia, jeśli takowe zagrożenie rzeczywiście nie występuje. Zdarzenia zwi±zane z wyst±pieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie s± zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich natychmiastowej interwencji, powoduje, że mog± oni nie przybyć na czas tam, gdzie s± potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebuj±cych pomocy.

Lista firm zajmuj±cych się usuwaniem owadów.

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w zwi±zku ze zgłoszeniem wyst±pienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Zasady

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia