Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

23.06.2015 - POŻAR LASU - ćwiczenia dowódczo-sztabowe.
W dniu 23 czerwca 2015 w ¶wietlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe.  Ćwiczenia miały na celu wymianę do¶wiadczeń i wypracowanie wzorców postępowania dotycz±cych prowadzenia działań ratowniczo-ga¶niczych na terenach le¶nych.
Aplikacyjnie przyjęto pożar lasu na terenie Nadle¶nictwa Wronki, w okolicy miejscowo¶ci Mokrz, gdzie przebiega szlak kolejowy oraz występuj± zamieszkałe budynki.
W ćwiczeniach, oprócz Zastępcy Komendanta Powiatowego – kpt. Arkadiusza Rakowskiego, wzięli udział Dowódcy JRG, dowódcy zmian, dyspozytorzy SKKP oraz  przedstawiciel Nadle¶nictwa Wronki – Pan Tomasz Judek i przedstawiciel PKP- zawiadowca ds. inżynierii ruchu Pan Tadeusz Staszewski.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego omówił procedury dysponowania sił i ¶rodków do pożarów lasów i wymienił swoje spostrzeżenia w zakresie współpracy z Lasami Państwowymi.
           Potem le¶niczy przedstawił funkcjonowanie Nadle¶nictwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym omówił m.in. występuj±cy drzewostan, drogi pożarowe, zaopatrzenie wodne w lasach. Następnie przedstawił działania le¶niczych w pierwszych minutach pożaru, podkre¶lił ważn± rolę dostrzegalni pożarowych i osób tam dyżuruj±cych.
Przedstawiciel PKP omawiaj±c swoje zadania podczas pożaru lasu w okolicy szlaku kolejowego, podkre¶lił ważn± rolę drezyn w przypadku likwidacji pożarów w zarodku. Wspomniał też o wymianie drewnianych podkładów kolejowych na betonowe, co jest sukcesywnie realizowane, przez co w ostatnich latach występuje mniej pożarów podkładów.
Poruszono temat utrudnionej ł±czno¶ci pomiędzy PKP a straż± pożarn± – słusznym kierunkiem byłoby umożliwienie współdziałania na kanale radiowym 112.

Tekst: st. kpt. Roman Mucha

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza