Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

21.03.2018 - XV Dzień Przedsiębiorczo¶ci
21 marca br. mury Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach odwiedziła grupa młodzieży szkół ¶rednich. Wizyta ich zwi±zana była z XV Dniem Przedsiębiorczo¶ci. Podczas tego dnia młodzież ma możliwo¶ć odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikuj±cej plany edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętno¶ciach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, do¶wiadczenia zwi±zku pomiędzy wykształceniem a karier± zawodow± oraz zapoznania się z organizacj± i zarz±dzaniem dan± instytucj±. 

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Ga¶niczej przekazali informacje na temat  służby strażaka, ogólnej strukturze PSP oraz komendy powiatowej i sposobach rekrutacji do służby. Omówiono i pokazano sprzęt, jaki wykorzystuj± strażacy w codziennych działaniach. Przeprowadzono również pogadankę zwi±zan± z szeroko rozumian± kampani± społeczn± dotycz±c± bezpieczeństwa. 

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili sposób oraz tre¶ć przekazywanych informacji.  Rozdano materiały promocyjne oraz ulotki o bezpieczeństwie. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: st. sekc. Bartłomiej Kosicki 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza