Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.09.2018 - Podsumowanie akcji BEZPIECZNE WAKACJE
      Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach aktywnie wł±czyli się w akcję edukacyjno-informacyjn± maj±ca na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w sezonie wakacyjnym. Dlatego też poddano operacyjnemu rozpoznaniu 32 miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie i półkolonie) zlokalizowane w stałej zabudowie, z czego sporz±dzono karty rozpoznania operacyjnego miejsca wypoczynku. Podczas tych wizyt przeprowadzono pogadanki z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji oraz rozdano ulotki dla 1220 dzieci i młodzieży.  

      W ramach ,,Bezpiecznych Wakacji” w czerwcu strażacy z JRG w Szamotułach wzięli udział w 6 spotkaniach plenerowych z dziećmi i młodzież± (w tym 4 nad zalewem Radzyny, w których udział wzięli również przedstawiciele  Starostwa Powiatowego, Policji oraz GDDKiA). Pikniki adresowane były dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono pokazy ratownictwa wodnego oraz wspólnie z innymi służbami pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku dla ok. 1100 osób, którym na zakończenie rozdano ulotki. 

      W drugiej połowie czerwca, w lipcu oraz sierpniu strażacy uczestniczyli w piknikach i festynach organizowanych przez stowarzyszenia i sołectwa, na których przeprowadzono pogadanki z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji dla ok. 400 uczestników. 

      W czerwcu odwiedziły nas 4 zorganizowane grupy dzieci szkolnych, którym przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku, w tym pierwszej pomocy, rozdano ulotki – ł±cznie 140 osób.

      Ponadto w ramach ,,Otwartych strażnic” w sezonie wakacyjnym nasz± komendę odwiedziło kilkadziesi±t osób. Przedstawiono im sposoby zapobiegania zagrożeniom, które mog± pojawić się podczas sezonu letniego. Rozdano ulotki dot. bezpieczeństwa.  

      Wszystkie wyżej wymienione spotkania były doskonała okazj± do promowania zawodu strażaka w¶ród dzieci i młodzieży. 

 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szamotułach

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza