Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

31.10.2018 - Rozpoczęcie kampanii CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wł±czyli¶my się w akcję ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.  Jest to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń zwi±zanych z możliwo¶ci± powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od paĽdziernika  2018 r. do marca 2019 r.  

W minionym miesi±cu strażacy spotkali się z kilkoma grupami dzieci i młodzieży, przedstawiaj±c im główne założenia akcji  oraz przeprowadzili pogadanki zwi±zane z tlenkiem węgla i innymi zagrożeniami, które niesie ze sob± sezon grzewczy. Rozdano ulotki  dedykowane tej kampanii. 

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza