Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

26.01.2011 - NARADA ROCZNA PODSUMOWUJˇCA ROK 2010
W ¶rodę 26 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach narada roczna podsumowuj±ca działalno¶ć strażaków powiatu szamotulskiego w minionym 2010 roku.
Na spotkanie przybyli: reprezentuj±cy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. mgr Robert Klonowski, członek Zarz±du Powiatu Szamotulskiego Kazimierz Michalak, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. mgr Mirosław Żabiński, duszpasterz służb mundurowych w powiecie Ks. Kanonik Andrzej Grabański, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu szamotulskiego, nadle¶niczy z Pniewy, Wronek oraz Obornik, prezesi gminni ZOSP, przewodnicz±cy zwi±zku zawodowego oraz funkcjonariusze KP i JRG w Szamotułach.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach mł. bryg. mgr inż. Albert Kłaczkiewicz, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych go¶ci.
Następnie syntetycznie przedstawił działalno¶ć poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oraz ochotniczych straży pożarnych w minionym roku. Podziękował również za zrozumienie i przychylno¶ć ze strony władz samorz±dowych, za bardzo dobre współdziałanie z Policj± i Nadle¶nictwami oraz za ci±gł± gotowo¶ć jednostek OSP.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrali zaproszeni go¶cie. Nie brakowało ciepłych słów, pochwał oraz życzeń owocnej współpracy i bezpiecznej służby.
Zwieńczeniem zebrania była prezentacja nowego sprzętu - samochodu SLBus wraz z przyczep± PRChemEko i kamery termowizyjnej - oraz zainstalowanego systemu odci±gów spalin samochodowych.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia